Algemene voorwaarden

 • Zelf uw pakketten ophalen
 • Telefoontijden en bereikbaarheid
 • Een bezoek aan de winkel
 • Algemene voorwaarden

  ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MOTORCYCLES UNITED B.V. – B2C

  Motorcycles United B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met haar statutaire zetel in Assen en kantoorhoudende te (9731 AW) Groningen aan de Beckerweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66291887 ("MCU"). MCU is actief op de (groothandels)markt voor onderdelen voor motorfietsen, bromfietsen en auto's, waaronder tevens de import en export van voornoemde onderdelen moet worden begrepen.

  1.              Definities

  1.1.          In deze Algemene Leveringsvoorwaarden moet aan woorden en begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis worden toegekend:
  a.       Algemene Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden voor de verkoop en levering van Producten en diensten aan Consumenten;
  b.       MCU: de besloten vennootschap Motorcycles United B.V., gebruiker van deze Algemene Leveringsvoorwaarden;
  c.        Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  d.       Dag: kalenderdag;
  e.       Product: ieder product dat door MCU te koop wordt aangeboden, verkocht en wordt geleverd, waaronder ook begrepen een Elektronicaproduct en/of een Fijnmechanicaproduct;
  f.         Elektronicaproduct: Producten waarvan de werking geschiedt met behulp van elektronische stromen en/of elektromagnetische velden;
  g.       Fijnmechanicaproduct: precies geproduceerde mechanische Producten, al dan niet met meet- en/of controlemechanismen en/of aangestuurd door elektronische stromen en/of elektromagnetische velden;
  h.       Sealing: transparante plastic en/of kunststof bescherming en/of verpakking; 
  i.         Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden die gelden voor het bezoek en gebruik maken van de Website zoals te raadplegen op de Website;
  j.         Website: https://www.caferacerwebshop.com, van waar het mogelijk is elektronisch met MCU te communiceren en Producten en Productgegevens te bekijken, Producten te kopen, bestelinformatie in te zien.

  2.              Communicatie

  2.1.          De tussen MCU en de Consument te voeren communicatie geschiedt bij voorkeur online, waarbij de Consument door in te loggen op de Website gebruik kan maken het aldaar duidelijk omschreven  support email systeem of telefonisch tijdens reguliere openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur via telefoonnummer +31 (085) 0606065 of via email: [email protected].

  3.              Toepasselijkheid

  3.1.          Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere offerte en/of uiting van MCU en elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen MCU en de Consument.
  3.2.          Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Leveringsvoorwaarden aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze kan worden ingezien, geprint en op eenvoudige wijze opgeslagen kan worden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal MCU, voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, aangeven waar de Consument de Algemene Leveringsvoorwaarden langs elektronische weg kan vinden en kan inzien, printen, downloaden en opslaan, of deze Algemene Leveringsvoorwaarden op elektronische wijze, of op een andere wijze, kosteloos aan de Consument toesturen.
  3.3.          Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
  3.4.          Indien enige bepaling uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. MCU en de Consument zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
  3.5.          Naast de rechten die de Consument aan deze Algemene Leveringsvoorwaarden kan ontlenen blijven de krachtens de geldende wet- en regelgeving ter bescherming van de Consument opgenomen rechten en rechtsmiddelen van dwingend recht onverminderd gelden. Indien er een fabrieksgarantie op een Product wordt gegeven, laat dat de wettelijke garantie van de Consument onverlet.

  4.              Aanbod Producten

  4.1.          Iedere aanbieding, aanbod, offerte en/of uiting door MCU gedaan is vrijblijvend en enkel geldig zolang de voorraad strekt.
  4.2.          De door MCU aangeboden Producten worden duidelijk omschreven onder vermelding van artikelnummer en voor zover beschikbaar (fabrieks-) en model specifieke gegevens om de geschiktheid, en mede ter vergelijking en/of vervanging van enig ander product en/of onderdeel van enig samengesteld Product, te kunnen beoordelen.
  4.3.          MCU besteedt de grootst mogelijk zorg aan de informatie op haar Website. Afbeeldingen van Producten zijn een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden Producten. Echter kan MCU de juistheid van de informatie en afbeeldingen niet garanderen.
  4.4.          Alle door MCU verstrekte en/of gepubliceerde maten, gegevens, afbeeldingen, catalogi, prijscouranten, websites, offertes, NEN-normeringen en/of normalisatiebladen is steeds bij benadering, tenzij MCU daarbij uitdrukkelijk anders vermeldt.
  4.5.          Geringe afwijkingen van de geleverde Producten die technisch onvermijdelijk zijn, dan wel in het handelsverkeer als algemeen aanvaard beschouwd worden, kunnen voorkomen.
  4.6.          Op basis van de gegevens die een Consument bij aanmelding op de Website verschaft, verstrekt MCU duidelijke informatie over de prijs van het Product en de binnen de EU geldende belastingen, de kosten van aflevering, alsmede de manier waarop de Consument, voor het sluiten van een overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen en of aanvullen. Tenzij anders vermeldt, zijn de prijzen in euro's.

  5.              De overeenkomst

  5.1.          Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Alle aanbiedingen van MCU zijn onder het voorbehoud van beschikbaarheid. Indien het Product dat door de Consument is besteld niet langer beschikbaar is, is het MCU toegestaan de order te annuleren en MCU zal dan onverwijld de eventueel door Consument gedane betaling retourneren.
  5.2.          Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MCU onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door MCU is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
  5.3.          Indien een overeenkomst op elektronische wijze tot stand komt, zal MCU passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data verzorgen en zorgt MCU tevens voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  5.4.          MCU behoudt zich het recht voor om binnen de wettelijke kaders -  zich op de hoogte te stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst (op afstand). Indien MCU op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om een overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  6.              Leveringstermijnen

  6.1.          Door MCU vermelde leveringstermijnen worden vastgesteld op grond van de gegevens die op het moment van een bestelling bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als streefdata, en zijn onder meer afhankelijk van de voorraad van toeleveranciers van MCU. Leveringstermijnen zullen nimmer fatale termijnen zijn.
  6.2.          Indien het niet mogelijk is een bestelling (of een deel daarvan) binnen een termijn van 45 dagen te leveren ontvangt een Consument daarvan uiterlijk binnen 45 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. In dat laatste geval zal MCU het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na annulering terugbetalen.

  7.              Aflevering, afname en wijziging bezorgadres

  7.1.          Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan MCU kenbaar heeft gemaakt en welk adres op de orderbevestiging wordt vermeld. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij MCU tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan MCU bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  7.2.          De Consument is gehouden de bestelde Producten bij fysieke aanbieding door de vervoerder op de plaats van aflevering in ontvangst te nemen. Indien de Consument afname van de bestelde Producten weigert en/of afname anderszins frustreert en/of niet tekent voor ontvangst wordt de bestelling door de vervoerder aan MCU geretourneerd en komen de kosten van retour, opslag, rembours en gebruikelijke vergoeding voor de transport- en besteldiensten van de door MCU ingeschakelde vervoerder voor rekening van de Consument. MCU is bevoegd deze kosten te verrekenen met door de Consument aan MCU gedane betalingen voor de bestelling.
  7.3.          Wijziging van het bij bestelling opgegeven afleveradres is slechts mogelijk na verkregen toestemming van MCU. Een daartoe strekkend wijzigingsverzoek dient de Consument via de Website in te dienen bij MCU.
  7.4.          MCU bericht de Consument na ontvangst van diens wijzigingsverzoek als hiervoor in artikel 7.3 bedoeld of aan dat verzoek kan worden voldaan. MCU is bevoegd aan een wijzigingsverzoek nadere voorwaarden te verbinden met betrekking tot het te lopen transportrisico c.q. risico van vermissing en/of beschadiging van de te vervoeren Producten als wel ter zake de volledige voldoening van de koopsom van de bestelling en eventueel daarmee verband houdende andere bestellingen als wel extra transit- of transportkosten.
  7.5.          Het is de Consument niet toegestaan rechtstreeks, dus buiten MCU om en zonder overleg met MCU, wijzigingen van het bij de bestelling opgegeven afleveradres aan de vervoerder door te geven. In dat geval kan MCU geen verantwoordelijkheid nemen voor een juiste aflevering en gaat het risico van vermissing en/of beschadiging van de bestelde Producten over op de Consument en komt eventuele schade hoe ook genaamd als gevolg van de wijziging van het afleveradres nimmer voor rekening van MCU.

  8.              Conformiteit

  8.1.          MCU spant zich ervoor in dat de aangeboden Producten voldoen aan de overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties alsmede aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, met inachtneming van de in redelijkheid aan de Producten te relateren technische maatstaven van duurzaamheid en veiligheid en milieunormen naar gelang van het productiejaar en productietijdstip van de Producten. Geschiktheid van de aangeboden Producten voor een ander dan normaal gebruik, dan wel enig door de Consument beoogd bijzonder gebruik wordt door MCU nadrukkelijk uitgesloten, tenzij bijzondere gebruiksdoeleinden schriftelijk en zonder voorbehoud tussen MCU en de Consument zijn overeengekomen.

  9.              Recht van herroeping

  9.1.          De Consument kan de overeenkomst voor de aankoop van (een) Product(en) binnen de bedenktijd van veertien dagen zonder opgave van redenen kosteloos herroepen (annuleren).
  9.2.          De bedenktijd vangt aan na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, dan wel, als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld, die afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde het laatste Product heeft ontvangen.
  9.3.          MCU behoudt zich het recht voor, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, om een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
  9.4.          Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking en/of Sealing slechts in die mate aanbreken voor zover dat nodig is om het Product te kunnen testen en om te kunnen beoordelen of de Consument het Product wenst te behouden. Daarbij mag het Product niet worden gemonteerd of aangebracht op of aan enig ander (samengesteld-) product noch worden aangesloten op enig elektrisch spanningscircuit, tenzij dit nodig is om het Product te kunnen testen.
  9.5.          Vanwege de aard van Producten, waaronder onderdelen met toebehoren, Elektronicaproducten en Fijnmechanicaproducten zullen deze Producten van fabriekswege dan wel door MCU zijn voorzien van een beschermende Sealing tegen schadelijke invloeden door atmosferische omstandigheden, inductiespanningen, dan wel tegen andere schadelijke inwerkingen van buiten af. Indien de Consument een overeenkomst wenst te herroepen zal hij of zij gedurende de bedenktijd deze Sealing niet verwijderen of verbreken, tenzij dit nodig is om de werking van het Product tijdens de bedenktijd te testen. In dat geval dient het gebruik niet verder te gaan dan redelijkerwijs noodzakelijk voor het testen.
  9.6.          Indien de Consument van zijn of haar herroepingsrecht gebruik maakt, dient hij de Producten met alle geleverde toebehoren in originele staat, zonder beschadiging en/of montagesporen en – indien redelijkerwijs mogelijk – met een niet verbroken en/of verwijderde Sealing in de originele verpakking aan MCU te retourneren. De Consument zal daarbij de op de Website (rubriek “Retourneren“) duidelijk door MCU aangegeven instructies opvolgen.
  9.7.          Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
  9.8.          De kosten van retournering komen voor rekening van de Consument. MCU zal het door de Consument betaalde aankoopbedrag inclusief de oorspronkelijke verzendkosten uiterlijk binnen 14 dagen, nadat MCU de Producten heeft ontvangen of de Consument heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt, aan de Consument terugbetalen. MCU gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met het gebruik van een andere methode. 
  9.9.          MCU kan de navolgende Producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit kan enkel indien MCU dit duidelijk bij het aanbod, althans voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  a.       Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn, en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, en/of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

  10.           Klachtenregeling

  10.1.       Klachten dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MCU nadat de Consument iets heeft ontdekt dat aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Indiening kan geschieden onder gebruikmaking van het op de Website vermelde email systeem (rubriek ”Support”). Klachten worden binnen een termijn 24 uur na ontvangst in behandeling genomen, waarbij MCU streeft naar afwikkeling van een klacht binnen 14 dagen na bericht van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt door MCU binnen voormelde termijn van 14 dagen een bericht gestuurd met een indicatie wanneer de Consument een meer inhoudelijke reactie kan verwachten.

  11.           Betaling en eigendomsvoorbehoud

  11.1.       Tenzij met de Consument vooruitbetaling is overeengekomen en voor zover tussen partijen ook niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de bij het aanbod en op de factuur vermelde betalingstermijn.
  11.2.       In geval van niet tijdige betaling behoudt MCU zich het recht voor om haar vordering op de Consument ter incasso uit handen te geven, waarbij de incassokosten conform de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten aan de Consument worden doorberekend.
  11.3.       Alle in het kader van een overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van MCU totdat de Consument al hetgeen hij of zij op grond van de koopovereenkomst aan MCU is verschuldigd volledig heeft voldaan. Indien MCU genoodzaakt is haar eigendomsvoorbehoud in te roepen is de Consument gehouden alle medewerking te verlenen teneinde MCU in staat te stellen de betreffende zaken terug te nemen.

  12.           Aansprakelijkheid

  12.1.       Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht, is de enige remedie voor een Consument vanwege een gebrekkig Product beperkt tot het kosteloos vervangen of repareren van dat Product dan wel de ontbinding van de koopovereenkomst. 
  12.2.       Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht, is MCU nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van de Consument (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: gemiste kansen, verliezen of verlies van gegevens, schade van derden) verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik door de Consument van de door MCU geleverde Producten.
  12.3.       Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht, is de aansprakelijkheid van MCU voor schade jegens de Consument uit welke hoofde dan ook, in alle gevallen per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door de Consument aan MCU betaalde factuurbedrag voor het betreffende Product uit hoofde van de overeenkomst inclusief verzendkosten en in ieder geval tot hetgeen een verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert (vermeerderd met het eigen risico van MCU).
  12.4.       Niets in de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen MCU en de Consument of deze Algemene Leveringsvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van MCU uit, of beperkt deze, indien die het gevolg is van:
  a.       Fraude, opzet of bewuste roekeloosheid; en/of
  b.       Aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken op grond van productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, zulks met inachtneming van de geldende normen ten aanzien van (de eigenschappen van) verouderde Producten en het productiemoment.

  13.           Overmacht

  13.1.       In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat indien en voor zover sprake is van overmacht MCU niet gehouden kan worden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen en/of is MCU gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.
  13.2.       In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek wordt onder overmacht verstaan alle van buiten komende oorzaken waardoor MCU niet in staat is de verplichtingen uit de overeenkomst (op afstand) na te komen. Daaronder worden begrepen, maar niet beperkt tot stakingen bij derden en/of leveranciers van MCU, storing van internet of telecommunicatie- faciliteiten en/of stagnatie van levering bij toeleveranciers of andere ingeschakelde derden alsmede oorzaken door overheidsmaatregelen.
  13.3.       Indien een overmacht situatie langer dan 90 dagen duurt hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder MCU schadeplichtig jegens de Consument zal zijn.

  14.           Persoonsgegevens

  14.1.       MCU verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst en in overeenstemming met haar privacyverklaring, welke is na te lezen op https://www.caferacerwebshop.com/nl/service/privacy-policy/

  15.           Gebruiksvoorwaarden

  15.1.       De voorwaarden voor het gebruik van de Website van MCU gelden voor elke bezoeker van de Website waaronder de Consument die via de Website een bestelling plaatst (zie Gebruiksvoorwaarden MCU https://www.caferacerwebshop.com/nl/service/general-terms-conditions/.

  16.           Toepasselijk recht en geschillen

  16.1.       Voor zover toegestaan onder (dwingend) consumentenrecht worden alle overeenkomsten tussen MCU en de Consument beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens koopverdrag) wordt, voor zover nodig, uitdrukkelijk uitgesloten.
  16.2.       MCU wijst de Consument hierbij op het Europese platform voor online geschillenbeslechting. De Consument kan via de gratis webtool contact opnemen indien zij problemen op het gebied van online winkelen ervaart. De webtool is te vinden op de volgende website: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.
  16.3.       Alle geschillen, voortvloeiende uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden, de levering van Producten en iedere daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomst aanbiedingen of overeenkomsten, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, tenzij (i) de Consument voor de beslechting van het geschil kiest voor het Europese platform voor online geschillenbeslechting (zoals bedoeld in art. 16.2); of (ii) indien de Consument binnen een maand nadat MCU heeft aangegeven het geschil te willen laten beslechten door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland en MCU de Consument een termijn van een maand heeft gegund om aan te geven of hij of zij de beslechting van het geschil door de volgens de wet beoogde rechter verkiest en de Consument hiervan geen gebruik maakt. 

  17.           Wijziging voorwaarden

  17.1.       Aanvullende dan wel van deze Algemene Leveringsvoorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  17.2.       Van deze Algemene Leveringsvoorwaarden bestaan Engelse, Franse en Duitse versies. In geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid, is de Nederlandse tekst van deze Algemene Leveringsvoorwaarden prevalerend en steeds bepalend voor de uitleg van de in de Engelse, Franse en Duitse taal voorkomende bepalingen.

 • Privacybeleid